Regulamin

#Zostań w domu i pokaż co można zrobić z Serenadą

 

1. Organizatorem Konkursu #Zostań w domu i pokaż co można zrobić z Serenadą zwanego dalej „Konkursem”, jest Spółdzielcza Mleczarnia Spomlek, ul. Gen. F. Kleeberga 12, 21-300 Radzyń Podlaski zwana dalej „Organizatorem”.

2. Przyrzekającym nagrodę w rozumieniu art. 919 i 921 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (t.j. z Dz. U. z 2016 r. , poz. 380), wydającym oraz odpowiedzialnym za rozliczenie zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych jest Spółdzielcza Mleczarnia Spomlek.

2. Konkurs organizowany jest na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

3. Celem Konkursu jest promocja marki SM Spomlek - Serenada z siedzibą przy ul. Gen. F. Kleeberga 12, 21-300 Radzyń Podlaski.

4. Konkurs prowadzony jest w dniach określonych w zadaniu konkursowym na profilu SERENADA dostępnym pod adresem: https://www.facebook.com/serenadasery/?fref=ts

5. Uczestnikiem Konkursu zwanym dalej „Uczestnikiem”, może być pełnoletnia osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, posiadająca obywatelstwo polskie oraz miejsce stałego zamieszkania w Polsce, która posiada swój aktywny profil w serwisie facebook.com.

6. Przysłanie przez Uczestnika Odpowiedzi na zadanie konkursowe jest rozumiane jako zgłoszenie do Konkursu. Zgłoszenie do Konkursu wymaga akceptacji niniejszego Regulaminu.

7. Uczestnik przysyła odpowiedzi na zadanie konkursowe umieszczone na profilu https://www.facebook.com/serenadasery/?fref=ts na własne ryzyko i we własnym imieniu oraz ponosi odpowiedzialność za ewentualne naruszenie praw osób trzecich, w szczególności praw autorskich.

8. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną, których wynik zależy od przypadku, ani żadną inną formą gry losowej przewidzianej w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (t.j. Dz. U. z 2015 r., , poz. 612, z późn. zm.).

§ 2. Przebieg konkursu

  1. Zadanie konkursowe polega przysłaniu krótkiego do 1 minuty filmu lub zdjęcia przedstawiającego „co można zrobić z Serenadą”. Na filmach bądź zdjęciach musi być widoczna marka Serenada w postaci sera bądź widocznego logo marki.
  2. Zgłoszenia konkursowe należy przysłać na adres mailowy: konkurs@serenada.com.pl  w terminie od 29.04.2020 roku do 13.05.2020 r.
  3. Zgłoszenia zatwierdzone przez Administratora będą udostępniane pod postem głównym konkursu #Zostań w domu i pokaż co można zrobić z Serenadą.
  4. Każdy Uczestnik może zgłosić jedno i więcej Zgłoszeń konkursowych.
  5. Zgłoszenie konkursowe musi być autorstwa uczestnika. Zgłoszenie konkursowe nie może naruszać praw osób trzecich, w tym praw autorskich, praw własności przemysłowej, praw do wizerunku lub dóbr osobistych innych osób.
  6. Przesyłając Zgłoszenie konkursowe do Organizatora, Uczestnik udziela Organizatorowi nieodpłatnej, nieograniczonej czasowo, niewyłącznej licencji na korzystanie przez Organizatora ze Zgłoszenia konkursowego w celach związanych z Konkursem na następujących polach eksploatacji: sam produkt, prasa, Internet, materiały pos, ATL, BTL. Licencja obejmuje prawo do udzielania dalszych licencji (sublicencji).
  7. W przypadku, kiedy Zgłoszenie konkursowe zawiera wizerunek osób trzecich Uczestnik oświadcza, że posiada pisemną zgodę na publikację ich wizerunku w związku z niniejszym Konkursem, a także zapewnienie tych osób odebrane na piśmie, że zapoznały się z zasadami niniejszego Konkursu oraz treścią Regulaminu, oraz że je akceptują.
  8. Zgłoszenia konkursowe zawierające treści obraźliwe lub obelżywe, erotyczne, niecenzuralne, ośmieszające, nieprzyzwoite, naruszające powszechnie akceptowane zasady moralności, naruszające godność osobistą, nawiązania do symboli religijnych, etnicznych lub rasowych lub naruszające czyjeś prawa autorskie nie będą opublikowane

 

§ 3. Rozstrzygnięcie Konkursu i Nagrody

1. Ocenie podlegają wyłącznie posty konkursowe przysłane w terminie wskazanym w § 2 pkt. 2 Regulaminu, zatwierdzone przez Organizatora Konkursu i spełniające wymagania wskazane w Regulaminie.

2. Po zakończeniu Konkursu spośród Zgłoszeń konkursowych nadesłanych przez Uczestników jury złożone z trzech przedstawicieli Organizatora (dalej: „Jury”) do 17.05.2020 roku wybierze najlepsze posty konkursowe, które w ocenie Jury są najbardziej interesujące, inspirujące i kreatywne.

3. Wybrane przez komisję posty zostaną przedstawione na profilu Serenady od 18.05.2020 roku. Każdy z Internautów będzie miał możliwość głosować na wybrane posty raz na dzień klikając w moduł do głosowania na stronie www.serenada.com.pl.   Głosowanie odbędzie się od 19.05.2020 r do 31.05.2020 roku o godz. 24:00.

4. Zwycięzcami konkursu zostaną osoby które otrzymają największą liczę głosów.

5. Zabrania się używania w konkursie automatycznych programów głosujących oraz serwerów proxy.

6. Z każdego komputera o danym adresie IP można oddać jedynie jeden głos raz na dobę.

7. Laureaci wyrażają zgodę na podanie przez Organizatora imienia i nazwiska Laureatów do publicznej wiadomości, w celach związanych z przeprowadzeniem Konkursu, w tym informowaniem o jego wynikach.

8. Wyniki narady Jury wraz z nazwiskami Laureatów Nagród zostaną ogłoszone publicznie przez Organizatora na profilu https://www.facebook.com/serenadasery/?fref=ts

9. Jednocześnie Laureaci Nagród zostaną poproszeni o kontakt z Organizatorem pod swoim zgłoszeniem konkursowym w komentarzu.

10. Nagrody zostaną dostarczone za pośrednictwem poczty pod wskazany przez Uczestnika adres na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, na koszt Organizatora. 

11. Nagrody zostaną wysłane do Laureatów do 5 dni od zakończenia zbierania pełnych danych niezbędnych do wysyłki.

12. Werdykt Jury jest ostateczny i nie podlega procedurze odwoławczej.

13. Organizator przyzna w konkursie:

I miejsce – rower w barwach Serenady

II miejsce – toster + zestaw serów Serenada

III miejsce - duża krowa – maskotka Serenady + zestaw serów Serenada

Organizator przyzna: jedno miejsce pierwsze, trzy miejsca drugie i pięć miejsc trzecich.

14. Uczestnik Konkursu ma prawo do jednej Nagrody.

15. Nagroda nie podlega wymianie na ekwiwalent pieniężny albo na inną nagrodę.

16. Laureat Konkursu nie może przenieść prawa do Nagrody na inne osoby.

17. Organizator może przyznać mniej Nagród, niż maksymalna liczba Nagród określona powyżej, jeżeli Jury uzna, że mniejsza liczba Zgłoszeń konkursowych zasługuje na Nagrody. Organizator zastrzega sobie prawo do nieprzyznania żadnej Nagrody, jeśli żadne ze Zgłoszeń konkursowych nie będzie spełniać wymogów Jury dla przyznania Nagrody.

18. W przypadku niepodania przez Laureatów Konkursu pełnych danych niezbędnych do wysłania Nagrody w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia otrzymania informacji od Organizatora, osoby wskazane powyżej tracą prawo do Nagrody, a Organizator nie jest zobowiązany do przyznania Nagrody innemu Uczestnikowi.

§ 4. Procedura reklamacyjna

1. Wszelkie reklamacje w związku z przeprowadzeniem Konkursu powinny być przesłane listem poleconym na adres Organizatora Spółdzielcza Mleczarnia Spomlek ul. Kleeberga 12, 21-300 Radzyń Podlaski, w trakcie trwania Konkursu lub po jego zakończeniu, jednak nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni od dnia jego rozstrzygnięcia.

2. Dla oceny zachowania terminu złożenia reklamacji w formie listu poleconego miarodajna jest data stempla pocztowego.

3. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika oraz dokładny opis i uzasadnienie reklamacji.

4. Reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora w terminie 14 (czternastu) dni roboczych od daty ich otrzymania.

 

§ 5. Dane osobowe

1.  Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Uczestników Konkursu jest Spółdzielcza Mleczarnia SPOMLEK w Radzyniu Podlaskim ul. Kleeberga 12, 21-300 Radzyń Podlaski.

2. Pani/Pana dane osobowe pozyskane są na podstawie art. 6 RODO i będą przetwarzane w następujących celach: marketingowych (wizerunek), do czasu złożenia sprzeciwu, finansowo-księgowych, przetwarzanie jest niezbędne do wykonania przepisów prawa podatkowego, w celu odbioru nagrody konkursowej, ewentualnego udzielania odpowiedzi na Państwa pisma oraz wnioski.

3.  Przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie w zakresie niezbędnym do realizacji Konkursu.

4.  Pani/Pan dane mogą być przekazane osobom uczestniczącym w realizacji konkursu w zakresie minimalnym zakresie, który jest niezbędny do prawidłowego przebiegu konkursu.

5.  Pani/Pana dane nie będą przekazane do państwa trzeciego poza teren Unii Europejskiej.

6.  Ponadto informujemy, że ma Pani/Pan prawo żądania dostępu do danych osobowych, ich sprostowania oraz żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych a także usunięcia danych lub ograniczenia ich przetwarzania. Ponadto ma Pani/Pan możliwość wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania Państwa danych osobowych przez Administratora oraz przeniesienia Państwa danych osobowych do innego Podmiotu. W przypadku wątpliwości mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

7.  Spółdzielcza Mleczarnia SPOMLEK nie korzysta z systemów służących do profilowania danych. Wszelkie pytania i uwagi co do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych prosimy kierować na adres siedziby Administratora Spółdzielczej Mleczarni Spomlek lub bezpośrednio do Inspektora Ochrony Danych Osobowych na mail: „jacek.siedlec@op.pl”

8. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, lecz niezbędny do wysyłki Nagród i rozstrzygnięcia konkursu.

 

§ 6. Postanowienia końcowe

1. Wszelkie dodatkowe informacje o Konkursie związane z jego funkcjonowaniem Uczestnik Konkursu może uzyskać wysyłając wiadomość prywatną na profilu https://www.facebook.com/serenadasery/?fref=ts .

2. Organizator ma prawo wykluczyć Uczestnika z udziału w Konkursie w przypadku naruszenia przez Uczestnika zasad określonych Regulaminem.

3. Konkurs nie jest sponsorowany, administrowany ani zorganizowany przez Facebook.

4. Dołączając do Konkursu Uczestnik przekazuje dane osobowe Organizatorowi, a nie serwisowi Facebook.

5. Serwis Facebook nie ponosi żadnej odpowiedzialności wobec Uczestników Konkursu. Wszelkie pytania, komentarze oraz skargi i reklamacje związane z Konkursem powinny być kierowane do Organizatora.

6. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy prawa polskiego.

7. Niniejszy Regulamin dostępny jest na profilu „Serenada” oraz w wersji papierowej w siedzibie Organizatora.